സയനൂറിക് ആസിഡ്

  • സയനൂറിക് ആസിഡ്

    സയനൂറിക് ആസിഡ്

    സയനൂറിക് ആസിഡ്, ഐസോസയനൂറിക് ആസിഡ്, സയനൂറിക് ആസിഡ്മണമില്ലാത്ത വെളുത്ത പൊടി അല്ലെങ്കിൽ തരികൾ, വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായി ലയിക്കുന്നതാണ്, ദ്രവണാങ്കം 330, പൂരിത ലായനിയുടെ pH മൂല്യം4.0