പോളി DADMAC

  • പോളി DADMAC

    പോളി DADMAC

    വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിലും മലിനജല സംസ്കരണത്തിലും പോളി DADMAC വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കുന്നു.